Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Aanmelden

1.     Aanmelden voor de opleiding, nascholing of studiedag (verder te noemen scholing) doe je via de website of het KCKZ (Kennis Centrum KraamZorg).

2.     Praktijk Ank dient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de deelnemer.

3.     Praktijk Ank behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een scholing te weigeren.


Inschrijving

1.     Deelname aan de scholing gebeurt op volgorde van aanmelding.

2.     Indien een scholing vol is, kan de cursist ingeschreven worden op de eerst volgende datum voor de betreffende scholing.

3.     Met jouw inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van de Algemene Cursusvoorwaarden.

4.     Gedurende veertien werkdagen na de aanmelding heeft de cursist het recht de aanmelding zonder opgaaf van reden te annuleren.


Betaling

1.     Prijzen worden vastgesteld door Praktijk Ank en vermeldt op de website.

2.     De scholingsmap / syllabus zijn inbegrepen in het lesgeld.

3.     Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de door Praktijk Ank toegezonden factuur.

4.     Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.


Annuleren

Annuleren van deelname aan een scholing kan uitsluitend door de cursist, door middel van het sturen van een e-mail inzake de annulering van de inschrijving bij Praktijk Ank.

Praktijk Ank kan bij onvoldoende aanmeldingen een cursus annuleren. Iedereen die zich aanmeld voor een cursus zal daarom voor aanvang een schrijven krijgen over het al dan niet definitief doorgaan.

 

Restitutie:

1.     Tot zes weken voor aanvang van de scholing, waarna door Praktijk Ank 80% van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.

2.     Tot drie weken voor aanvang van de scholing, waarna door Praktijk Ank 50% van de betaling wordt gerestitueerd aan de cursist.

3.     Na twee weken voor aanvang van de scholing wordt door Praktijk Ank geen bedrag meer aan de cursist gerestitueerd.


In geval van restitutie wordt het bedrag binnen veertien dagen terug betaald.

 


Cursus

1.     In het geval van ziekte van de docent zal Praktijk Ank één vervangende scholingsdag aanbieden per vervallen scholingsdag of er wordt voor een vervangend docent gezorgd.

2.     Ziekte van de cursist dient telefonisch gemeld te worden.

3.     De scholing dient binnen één jaar te worden afgerond. Daarna vervallen alle rechten op (huiswerk)begeleiding en/of het inhalen van een scholingsdag. In bijzondere gevallen kan dit termijn,  na het indienen van een schriftelijk verzoek, met een half jaar verlengt worden.

4.     Alle rechten van de door Praktijk Ank verstrekte scholingsmap / syllabus berusten bij Praktijk Ank. Het is niet toegestaan om de scholingsmap in welke vorm dan ook openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Praktijk Ank worden verzorgd.

5.     Praktijk Ank is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen van Praktijk Ank schaadt.

6.     Deelname geschiedt op eigen risico. Praktijk Ank is nimmer verantwoordelijk voor diefstal van uw persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de scholing.

7.     Praktijk Ank is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Praktijk Ank is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.     Praktijk Ank is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de scholing met de opgedane kennis doet.

9.     Alle informatie die een cursist verstrekt zal door Praktijk Ank vertrouwelijk behandeld worden.

10.   Praktijk Ank en cursisten hebben een geheimhoudingsplicht voor bedrijfsgevoelige en/of persoonlijke informatie die door één van de cursisten wordt verstrekt tijdens een scholing.

11.   Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

 

Klachten

1.     Praktijk Ank dient binnen twee weken te reageren op een klacht en dient een klacht binnen 30 dagen te hebben afgehandeld.

2.     Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt aan de cursist het uitstel toegelicht en een indicatie gegeven wanneer Praktijk Ank verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3.     Praktijk Ank beschikt over een klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde (Mevr. S.C. Janssens). Dit oordeel is voor Praktijk Ank bindend. Kosten met betrekking tot de beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde worden door partijen gedeeld (50% / 50%).  Eventuele consequenties worden door het instituut binnen 30 dagen afgehandeld.

4.     Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en de afhandeling wordt geregistreerd  in een digitaal systeem en bewaard voor een termijn van twee jaar.

 

 

Voor wie is de Opleiding Docent Babymassage?

 

·         Ben je op zoek naar een nieuw beroep of wil je jouw praktijk uitbreiden?

·         Wil je leren hoe je de babymassage techniek aan anderen kunt overdragen?

·         Ben je kraamverzorgende en wil je aan ouders babymassage leren?

·         Werk je op de afdeling Neonatologie met zieke pasgeborenen en prematuur geboren kinderen?

·         Werk je op een kinderdagverblijf en wil je je collega’s bijscholen over babymassage?

·         Wil je als aanstaande ouder alle ins en outs weten van babymassage?

·         Ben je al betrokken bij de zorg voor baby’s als verpleegkundige, fysiotherapeut, zwangerschapsdocent en/of begeleider?

·         Ben je een gastouder en wil je cursussen babymassage gaan verzorgen of ‘jouw’ baby’s wat extra bieden?

·         Of wil je je gewoon verdiepen in de massage mogelijkheden voor baby’s?


Dan is deze opleiding exact geschikt voor jou!

 

 

Voor wie is de scholing Vroege Inzet Partusassistentie (VIP)?

 

·         Ben je gediplomeerd kraamverzorgende ?

·         Ben je op zoek naar verdieping binnen je beroep?

·         Wil je aanstaande ouders langer en intensiever kunnen begeleiden tijdens de bevalling ?

·         Wil je reeds opgedane kennis en ervaring aanvullen ?

·         Voel je je (nog) onzeker over je mogelijkheden tijdens de vroege inzet ?

·         Wil je deel uit gaan maken van de partus poule ?

·         Wil je als kraamverzorgende alles weten over de mogelijkheden van de vroege inzet tijdens de partus ?

·         Ben je al betrokken bij de vroege inzet tijdens de partus?

·         Of wil je je gewoon verdiepen in de mogelijkheden van de vroege inzet tijdens de partus?


Dan is deze opleiding exact geschikt voor jou!

 

 

Erkenning

 

Na het voltooien van de opleiding docent babymassage kun je lid worden van de landelijke Vakgroep Shantala Docenten, ofwel VSD.

 

 

 

 

Na het voltooien van de opleiding docent babymassage kun je lid worden van het landelijke “Register Gecertificeerde Docenten Babymassage” ofwel het RGDB.

 

 

 

 

Praktijk Ank is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als erkende Particuliere Onderwijsinstelling. Registratie bij het CRKBO, een onafhankelijke instelling, geschiedt op basis van een audit, waarbij het opleidingsinstituut moet voldoen aan de gestelde criteria.

 

 

 

 

 

Na het afronden van de bijscholing Vroege Inzet Partusassistentie (VIP), worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het register van het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Hiervoor dient de aanmelding ook plaats te vinden bij het KCKZ.

 

 

 

 


Fysiotherapie

Hier kan je alle informatie vinden over de individuele fysiotherapeutische behandeling en de lessen Fysio Sport. Daarnaast vind je de nodige informatie over de zwangerschaps gerelateerde gezondheidscursus "Samen gaan Bevallen".

Opleidingen

Massages

Informatie over zwangerschapsmassage, babymassage, kindermassage, de tarieven voor massage en de mogelijkheden van de cadeaubon.